»

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het verlenen van gerichte steun aan de voorzieningen van Stichting TACTUS Groep, verder te noemen Stichting Tactus Verslavingszorg, alsmede aan de daarmee verbonden instellingen of activiteiten.

Het vermogen en de geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:

a. Het door de oprichters ter verwezenlijking van het doel bestemde kapitaal;

b. Giften, bijdragen, subsidies en al hetgene wat de stichting door erfstelling of legaat verkrijgt;

c. Opbrengsten uit al dan niet door de stichting gevoerde acties;

d. Alle andere wettige baten.