»

Beleidsplan Stichting Vrienden van Tactus

De Stichting Vrienden van Tactus is bij het nastreven van haar treasury-doelstellingen vrij om te handelen binnen de grenzen van haar statutaire doel te weten  “Het verlenen van gerichte steun aan de voorzieningen van de stichting: Stichting Tactus, gevestigd te Zutphen, alsmede aan de daarmee verbonden instellingen of activiteiten, een en ander in de meest ruime zin”.

De stichting is daarmee binnen dit doel autonoom in haar handelen. Stichting Tactus Verslavingszorg doet schriftelijk een verzoek aan de stichting om een beroep te doen op de bij de Stichting vrienden van Tactus aanwezige middelen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen louter bij het bestuur van de Stichting vrienden van Tactus.

De Stichting heeft geen personeel in dienst en steunt binnen haar AO/IC grotendeels op de dienstverlening die door Tactus wordt verricht. De stichting heeft namelijk aan Tactus de opdracht verstrekt om zorg te dragen voor de administratie en uitvoering van operationele activiteiten. Hiertoe is tevens een zakelijke vergoeding overeengekomen tussen beide partijen.

Zoals aangegeven in de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bestaat het bestuur van de stichting uit 3 personen, waarbij de bestuurder van Tactus de secretarisrol vervult. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

De bestuurders komen periodiek bij elkaar en bespreken met elkaar welke zaken financiële ondersteuning behoeven en welk bedrag beschikbaar gesteld zal worden om tot uitvoering over te kunnen gaan.

Lees meer in het beleidsplan Stichting Vrienden van Tactus.